Organizirano delo s predšolskimi otroki se je v Račah začelo že med drugo svetovno vojno.
Po vojni se je vzgojno delo nadaljevalo v “Domu igre in dela” (DID).

Navkljub našim prizadevanjem nismo uspeli izbrskati v Pokrajinskem arhivu v Mariboru in Zavodu za šolstvo OE Maribor ustanovitvenega akta, ki je verodostojen dokaz, kdaj natančno se je v Račah začelo delo v DID.
Vendar so tu nekateri podatki, ki dokazujejo, da v letu 2009 obeležujemo 60 let vzgojnega dela v Račah.

Naštejmo jih le nekaj:

14. 3. 1949 – izdan je dopis OLO-Maribor (Okrajni ljudski odbor) Ministrstvu za prosveto in kulturo SRS, v katerem ga obvešča o prejemu posode za mlečno kuhinjo v DID-e.
V finančnem načrtu za leto 1949 (Svet za kulturo in prosveto pri OLO Maribor) je naveden tudi DID Rače s kapaciteto 30 otrok.
15. 4. 1949 – nastopi delo upravnice DID v Račah Angela Gašperič.
1. 10. 1949 je prišla v DID Rače še druga vzgojiteljica Albina Ručna.
5. 1. 1950 je Gasilsko društvo Rače sprejelo sklep o podelitvi posojila DID-u Rače za nakup peči in cevi.
KLO (Krajevni ljudski odbor) Rače – posebna komisija je 30. 11. 1950 pregledala in ocenila prostore. DID je sklenil najemno pogodbo z lastnico objekta Pepco Kotnik, poročeno Novak.
V začetku je bil v Račah organiziran le en oddelek – 30 otrok, po prihodu druge vzgojiteljice pa je pričel z delom drugo oddelek. Otroci so bili razdeljeni v dve starostno ločeni skupini, mlajša 3 do 5 let in starejša 5 do 7 let.
Leta 1951 Uredba o samostojnem financiranju vrtcev določi višino prispevkov staršev. Ker vsi ne zmorejo plačila vrtca, se skrajša bivalni čas otrok v vrtcu in zato se posledično zmanjša tudi število otrok celo za toliko, da se je ukinil en oddelek.
Opremljenost z igračami in drugimi pripomočki je bila v začetku zelo skromna. Igrač v začetku delovanja vrtca še ploh ni bilo kaj dosti, tudi otroška pohištvena industrija je še bila v povojih, zato so pohištvo izdelovali mizarji.
Vzgojne pripomočke za igro, telovadne pripomočke so vzgojiteljice še zelo dolgo izdelovale same, prav tako ponazorila za predstavitve pravljic, pesmic, …

Leta 1951 se spremeni naziv predšolskih ustanov v “vrtec”.
Do leta 1960 sta bili v vrtcu Rače dve igralnici z garderobo, umivalnico in straniščem. Gospa Novak je vrtcu za nekaj časa odstopila tudi kuhinjo.

Leta 1960 se je vrtec preselil v adaptirane grajske prostore, kjer je v slabih pogojih deloval vse do leta 1971.

vrtec1

Tega leta je bil s samoprispevkom zgrajen nov objekt v Novi ulici za 3 oddelke otrok, ki je bil povsem na novo opremljen po veljavnih standardih in normativih.

vrtec2

Potrebe po varstvu v vrtcu so naraščale, zato so leta 1983 dogradili k obstoječemu objektu še dva oddelka.

Upravna organiziranost vrtca se je od samega začetka pa do danes pogosto spreminjala.
Do leta 1952 je bil vrtec samostojen. V tem času so se zvrstile tri ravnateljice: ga. Gašperič, ga. Lugarič in ga. Čretnik. Leta 1952 se je vrtec priključil OŠ Rače (ravnatelj F. Potisk).
Leta 1967 se vsi manjši vrtci priključijo večjim, vrtci so postali zavodi in ker vrtec Rače ni imel pogojev kot samostojni zavod, se je priključil Vzgojnovarstvenemu zavodu Tezno in tako postal ena od njegovih enot.. Leta 1976 se enota vrtca Rače odcepi od VVZ Tezno in se priključi VVZ Vanček Šarh v Mariboru.

vrtec3

Po ustanovitvi občine Rače-Fram je ponovno prišlo do nove reorganizacije.

Vrtec Rače se je 6. 12. 1996 priključil OŠ Rače, v okviru katere kot enota deluje še danes.

Zaradi potrebe po večjem vrtcu, so leta 2011 zgradili nov osem oddelčen vrtec na lokaciji Lackova četa 17, na zemljišču v bližini Osnovne šole Rače. V letu 2020 so vrtec razširili s tremi oddelki. Od leta 2022 je v vrtcu enajst oddelkov.

Dostopnost